[OpenCV] Setup OpenCV trên Ubuntu 10.04

opencv_ubuntu

 • Ubuntu 10.04 x64
 • CMake 2.8.12.2
 • OpenCV 2.4.9
 • Python 2.6.5

 

[#1] Setup môi trường

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install cmake
$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev
$ sudo apt-get install python-numpy

 

[#2] Download thư viện OpenCV

http://opencv.org/downloads.html

<!> Kích thước thư mục OpenCV sau khi build lên ~3GB

 

[#3] Build & install

$ cd opencv-2.4.9
$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ./

$ make

$ sudo make install

<!> Các file thư viện được install trong /usr/local/bin

 

[#4] Update path

$ sudo gedit ~/.bashrc
 • Thêm đường dẫn đến /usr/local/lib:
# opencv
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
$ source ~/.bashrc
$ sudo ldconfig

 

[#5] Test

 • Cú pháp biên dịch 1 source file C++
$ g++ `pkg-config opencv --cflags --libs` <C++ source> -o <executable>
 • Alias cho cú pháp khó nhớ trên trong file .bashrc
# vutuda
cvcompilecpp()
{
  MY_TMP=$1
  MY_TMP=${MY_TMP%.cpp}
  g++ `pkg-config opencv --cflags --libs` $1 -o $MY_TMP
}

 

[#6] Build các sample trong gói OpenCV source [optional]

$ cd opencv-2.4.9/
$ cd samples/c
$ chmod +x build_all.sh
$ ./build_all.sh

 

[#7] Một số lỗi có thể gặp

<!> Tiến hành upgrade Cmake nếu gặp lỗi sau

<!> Biên dịch báo lỗi khi chưa add path vào .bashrc

 

[Ref]

https://www.youtube.com/watch?v=MqQB5KKJCh0
http://www.samontab.com/web/2014/06/installing-opencv-2-4-9-in-ubuntu-14-04-lts/
http://linuxconfig.org/introduction-to-computer-vision-with-opencv-on-linux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s